• Kullanıcı Girişi
 • Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

  HİTİTÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

  BİRİNCİBÖLÜM

  Amaç,Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 Buyönergeninamacı, Hitit Üniversitesi’nin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarınakayıtlı öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerine,sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve toplumla etkileşimlerini artırmak içinüniversitemiz bütçe imkânları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak sosyalgereksinimlerini karşılamak üzere kurulan/kurulacak olan eğitim, sağlık, spor,sosyal, bilimsel ve kültürel amaçlı öğrenci kulüplerinin işleyişine ilişkinusul ve esasları belirlemektir.

   

  Kapsam

  MADDE 2 Buyönerge, Hitit Üniversitesi’nde kayıtlı önlisans, lisans ve lisansüstüöğrenciler tarafından kurulan veya kurulacak olan öğrenci kulüplerinin işlemsüreçlerini kapsar.

   

  Dayanak

  MADDE 3  Bu yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun2880 sayılı kanun ile değişik 46. ve 47. Maddeleri uyarınca Sağlık Kültür veSpor Daire Başkanlığının yürüteceği hizmetleri düzenleyen 3 Şubat 1984 tarih ve18301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Mediko-SosyalSağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği'nin 10. Maddesi esasalınarak hazırlanmıştır. Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında ilgiliyönetmelik hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

   

  Tanımlar

  MADDE 4Bu yönergede geçen kavramlardan;

  Akademik Danışman:Her bir kulübün faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan Üniversitedekadrolu öğretim elemanını,

  Birlik Yönetim Kurulu:Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulan öğrenci kulüplerinin tamamının iş veişlemlerinden sorumlu en üst kurulu,

  Birlik Yönetim Kurulu Başkanı: Rektörtarafından görevlendirilen ilgili Rektör Yardımcısını,

  Eğitici/Öğretici/Çalıştırıcı:Kulüp çalışmalarının yerine getirilmesinde Üniversite içinden veya dışındangörevlendirilecek olan konusunda uzman personeli,

  Koordinatörlük:Öğrenci kulüplerinin işlemlerinin yürütülmesinden, kulüpler ve Birlik YönetimKurulu ile Rektörlük makamı arasındaki işlemlerin koordinasyonundan sorumludur.

  Koordinatör:Öğrenci kulüplerinin işlemlerinin yürütülmesinden ve Birlik Yönetim Kurulu ileRektörlük arasındaki koordinasyonun sağlanmasından sorumlu Üniversitede kadroluöğretim elemanını,

  Kafile Sorumlusu:Kulüp etkinliklerinde oluşturulan grupların sorumlusunu,

  KUBİS:Kulüplerin tüm işlemlerini gerçekleştirdiği Kulüpler Bilgi İşletim Sistemini,

  Kulüp Denetim Kurulu:Kulüp Genel Kurulu tarafından seçilen ve kulübün işlemlerini düzenli olarakdenetleyen kurulu,

  Kulüp Genel Kurulu:Kulüp üyelerinin tamamından oluşan kurulu,

  Kulüp Performans Puanı:Her bir kulübün etkinlikleri sonucu elde ettiği toplam etkinlik puanını,

  Kulüp Yönetim Kurulu:Kulüp Genel Kurulu tarafından seçilen, kulübün iş ve işlemlerini yürütenkurulu,

  Kulüp (Yönetim Kurulu)Başkanı: Kulüp üyeleri arasından seçilen ve kulüp üyelerinitemsil eden kişidir.

  Öğrenci Kulübü:Hitit Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı zamanlarda belirli bir hedefdoğrultusunda eğitim, sağlık, spor, sosyal, bilimsel ve kültürelfaaliyetlerini, Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine göre planlı veorganize bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelerek oluşturduklarıgrubu,

  Rektör:Hitit Üniversitesi Rektörünü,

  Üniversite:Hitit Üniversitesini,

  tanımlar.

  İKİNCİBÖLÜM

  KulüplerBilgi İşletim Sistemi, Kulüplerin Kuruluşu, Üyelik İşlemleri ve KulüplerinKapatılması

  Kulüpler Bilgi İşletimSistemi

  MADDE 5– (1) Kulübün tüm iş ve işlemleriyle ilgili belge ve dokümanlar, KUBİS üzerindengerçekleştirilir. Bu şekilde oluşturulan tüm dokümanlar sistemde arşivlenir.

  (2) Kulüp resmi web sayfası ve KUBİSüzerinde gerçekleştirilen işlemler, Bilişim Hukuku kapsamındadır.

   

  Kulüplerin Kuruluşu

  MADDE 6– (1) Üniversite içinde aynı amaca yönelik birden fazla kulüp kurulamaz.

  (2) Etnik, dini ya da toplumsalayrımcılığı ortaya çıkaracak nitelikte kulüp kurulamaz.

  (3) Faaliyet alanları süreklilik arzetmeyen çalışmaları gerektiren konularda kulüp kurulamaz.

   (4)Bir öğrenci kulübünün kuruluş başvurusu, kulübün adı, amacı, çalışma şekli vealanları bilgilerini kapsayan “Kulüp Tüzüğü”, Akademik Danışman ve en az 16(onaltı) kurucu üye bilgilerini içeren “Kulüp Kuruluş Başvuru Formu” ileeğitim-öğretim yılı içinde Koordinatörlüğe yapılır. Başvuru, Birlik YönetimKurulu’nda değerlendirilerek bir raporla Rektörlüğe sunulur. Rektörlük, başvuruile ilgili cevabı Koordinatörlük aracılığıyla ilgililere bildirir.

  (5) Kulüp, Rektörlük onayından itibarendört hafta içinde mevcut üyelerle ilk Genel Kurul toplantısını yaparak kulüporganlarını oluşturur. Genel Kurul toplantı tarihi, Koordinatörlük tarafındanbelirlenir ve kulübün resmi web sayfasında ilan edilir.

   

  Kulüplere Üyelik

  MADDE 7– (1) Kulüplere ancak Hitit Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenciler üyeolabilirler. Öğrencilik haklarından yararlanamayacak durumda olanlar kulüplereüye olamazlar.

  (2) Bir öğrenci en fazla üç kulübe üyeolabilir. Bir öğrenci, birden fazla Kulüp Yönetim veya Denetim Kurulu’nda görevalamaz.

  (3) KUBİS üzerinden yapılan üyelikbaşvurusu, Akademik Danışmanın onayı ile tamamlanır.

  (4) Hitit Üniversitesi mensubu olmayaneğitici, öğretici ve çalıştırıcı kişiler kulübe üye olamazlar. Bu kişiler KulüpYönetim Kurulunun teklifi ve Rektörlük onayı ile görevlendirilerek çalışmalarakatılabilirler.

   (5)Kulüp üyelik işlemleri, aksi belirtilmediği durumlarda eğitim-öğretim yılının başlangıcındabaşlar ve seçim tarihinden 10 (on) gün önce durdurulur. Seçimlerin sonaermesiyle birlikte, üyelik işlemleri yeniden başlar.

   

  Üyeliğin Sona Ermesi

  MADDE 8– (1) Her üye, kulüp üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir. Kendi isteğiylekulüp üyeliğinden ayrılan bir üye, ayrıldığı eğitim-öğretim yılında yenidenaynı kulübe üye olamaz.

  (2) Erasmus, Farabi, Mevlana vb. değişimprogramları ile bir dönemden daha uzun süre için başka bir üniversitede eğitimalmaya giden öğrencilerin kulüp üyelikleri sona erer.

  (3) Mezun olan, ilişiği kesilen, kaydınıdonduran veya öğrencilik haklarından yararlanamayacak durumda olan öğrencilerinkulüp üyelikleri eş zamanlı olarak sona erer.

  (4) Kulüp Denetim Kurulu raporları ileYönetim Kurulu kararı alınarak üyelikten çıkarma işlemleri, Akademik Danışmanonayı ile tamamlanır.

  (5) Kulüp üyeliğinden çıkarılmayıgerektirecek durumlar şunlardır:

  a)Üyelik görev ve sorumluluklarını yerine getirmemek,

  b)Kulübün amaçlarına aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,

  c)Kulüp kurullarınca alınan kararlara uymamak veya verilen görevleri yerine               

      getirmemek,

  d)Üniversitenin tüzel kişiliğini zedeleyecek eylemlerde bulunmak,

  e)Ülkenin birlik ve beraberliğini zedeleyici faaliyetlerde bulunmak,

  f)Yüz kızartıcı suç işlemek ve genel ahlaki kuralları ihlal etmek.

  (6) Üyelikten çıkarılan öğrencinin BirlikYönetim Kuruluna itiraz başvurusunu yapma hakkı saklıdır.

  (7) Kulüp üyeliğinden çıkarılan biröğrenci aynı kulübe tekrar üye olmaz.

   

  KulüplerinFaaliyetlerinin Durdurulması veya Kapatılması

  MADDE 9– (1) Bir kulübün, ülkenin genel ahlak kurallarına, yürürlükteki mevzuata,Üniversitenin yönetmelik ile yönergelerine aykırı faaliyet ve uygulamalarınınbelirlenmesi durumunda, Birlik Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Rektörlük Makamınınoluru ile faaliyetleri durdurulur. Ayrıca kulübün başkan ve üyeleri hakkında,Yükseköğretim Kurumu Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleriuygulanır. Gerektiğinde bu kişiler hakkında yasal işlemlere başvurulur.

  (2) Genel Kurul sonrası bir ay içinde Güzdönemi faaliyet programını hazırlamayan veya amacına uygun çalışmalar yapmayankulüp, Koordinatörlük tarafından yazılı olarak uyarılır. Faaliyetprogramlarının Bahar döneminde de hazırlanmaması halinde, kulüp yönetimi feshedilerekyeniden Genel Kurul çağrısına gidilir. Bu durumda feshedilen Yönetim Kuruluüyeleri kulüp üyeliğinden çıkarılır.

   

  (3) İki yıl üst üste Genel Kurultoplantısını gerçekleştiremeyen kulüpler, Rektörlük oluru ile kapatılır.

   

  (4) Kulüpler, Genel Kurul toplantılarında üyelerininnitelikli çoğunluğunun (üye sayısının 2/3 ü) aldıkları karar ile kapatılabilir.

  (5) Kapatılan kulüplerin mal varlıklarıSağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na devredilir.

   

  ÜÇÜNCÜBÖLÜM

  AkademikDanışman ve Kulüp Organları

  Akademik Danışman

  MADDE 10– (1) Üniversitede kadrolu bir öğretim elemanı, Birlik Yönetim KuruluBaşkanının onayı ile kulübün kuruluş, etkinlik ve faaliyetlerinden önceliklisorumlu “Kulüp Akademik Danışman”ı olarak 2 (iki) yıllığına atanır.

              (2) Bir öğretim elemanı birden fazlakulübe Akademik Danışmanlık yapamaz.

  (3) Her bir kulübün bir Akademik Danışmanınınolması zorunludur.

  (4) Görev süresi sona eren ya da görevinikendi isteği ile bırakan Akademik Danışmanın yerine bir ay içinde BirlikYönetim Kurulunun teklifi ve Birlik Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile yenibir Akademik Danışman ataması yapılır.

   

  Akademik Danışman’ınGörev ve Yetkileri

  MADDE 11– (1) Kulüp tüzüğünde belirtilen amaçlar çerçevesinde kulübe danışmanlıkyapmak,

  (2) Kulüp ile Koordinatörlük arasındakikoordinasyonu sağlamak,

  (3) Kulüp çalışmalarının yürütülmesineyardımcı olmak ve kulüp toplantılarına katılmak,

  (4) Koordinatörlüğün kulüp faaliyetleriile ilgili bilgilendirme toplantılarına katılmak,

  (5) KUBİS üzerinden öğrenci üyelik başvurularınıonaylamak,

  (6) KUBİS üzerinden etkinlik başvurularınıve diğer onay işlemlerini gerçekleştirmek.

   

  Kulüp Organları

  MADDE 12– (1) Kulüp Organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

   

  Genel Kurul

  MADDE 13– (1) Genel Kurul, kulübün en yetkili karar organıdır. Kulübe üye öğrencilerintamamından oluşur.

   

   

   

   

   

  (2) Genel Kurul, kuruluş aşamasındansonraki olağan seçimlerini her iki yılda bir eğitim-öğretim yılının başındaKoordinatörlüğün çağrısı ile farklı bir tarih belirtilmemesi halinde Kasım ayı içindeKulüp Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin toplam sayısı olan en az 16 üyenin katılımıylagerçekleştirir. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, 3 (üç) gün sonraikinci tur toplantı aynı toplantı yeter sayısı ile gerçekleştirilir. İkinciturda da toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise kulüp faaliyetleri bir sonrakidöneme kadar durdurulur ve kulüp yönetimi, Koordinatörlük uhdesine geçer.

  (3) Olağanüstü Genel Kurul, Kulüp Yönetimve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya kulüp üyelerinin 1/3 ününAkademik Danışman’a yapacağı yazılı başvuru üzerine eğitim-öğretim dönemiiçinde yapılır. Koordinatör, gerekli gördüğü durumlarda Olağanüstü Genel Kurulsürecini başlatabilir.

  (4) Üyeler, kulüp organlarının seçimi içinyapılacak oylamalarda, kişisel kullanıcı adları ve şifreleri ile kulübün resmiweb sayfasında oylama işlemini gerçekleştirirler.

  (5) Kulüp Yönetim ve Denetim Kuruluüyelerinin seçimi için yapılacak oylamalarda Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluiçin önerilen listelerde eşitlik olması halinde, 3 (üç) gün sonrasında ikincitur oylama yapılır. Eşitliğin devam etmesi halinde, Akademik Danışmanın takdirive Koordinatörün oluru ile kurullar belirlenir.

  (6) Genel Kurul’da kullanılan oy sayısının1/3 ü kadar üyenin Akademik Danışmana yapacağı yazılı başvuru ile seçimsonuçlarına itiraz edilebilir. İtirazla ilgili belgeler, Akademik Danışmanonayı ile birlikte bir hafta süresince kulüp resmi web sayfasında ilan edilirve seçim süreci hakkında bilgi verilir. Son itiraz mercii, Birlik YönetimKuruludur.

   

  Genel Kurul’un Görev ve Yetkileri

  MADDE 14– (1) Her Akademik Yıl için Kulüp Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleriniseçmek,

  (2) Kulüp tüzüğü veya Akademik Danışmandeğişikliği önerilerini değerlendirerek Koordinatörlük aracılığıyla BirlikYönetim Kurulu’na bilgi vermek,

  (3) Gerekçe göstermek kaydıyla, kulübünkapatılması yönünde Birlik Yönetim Kurulu’na öneri sunmak,

   

  Yönetim Kurulu

  MADDE 15– (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 5 (beş) asıl ve 5 (beş)yedek üyeden oluşur. Disiplin cezası almış öğrenci, Yönetim Kurulu’naseçilemez.

  (2) Yönetim Kurulu Başkanının ve üyeleringörev dağılımları belirlenerek kulübün resmi web sayfasında ilan edilir.

  (3) Yönetim Kurulu kararı ile kulüpler,değişik etkinlik alanlarına yönelik kendi içlerinde iş bölümü esasına dayalıalt birimler, kollar veya komisyonlar oluşturabilir.

  (4) Yönetim Kurulu Kararları, toplantıyakatılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

   

  Yönetim Kurulu’nun Görevve Yetkileri

  MADDE 16– (1) Kulübün tüzüğünde yer alan amaçlara uygun faaliyetlerde bulunmak,

  (2) Yönetim Kurulunda alınan kararlarıkulüp resmi web sayfasında yayımlamak,

  (3) Yıllık çalışma programını hazırlamakve uygulamak,

  (4) Kulüp çalışma esaslarında gerekligörülen değişiklik önerilerini Genel Kurul’a sunmak,

  (5) Kulübün faaliyet raporlarınıhazırlamak, evrak ve belgeleri Denetim Kurulu onayına sunmak,

  (6) Kulübün Üniversite içindeki vedışındaki etkinliklerini KUBİS üzerinden Koordinatörlüğe bildirerek bu türfaaliyetlerde Rektörlük onayını almak,

   (7)Kulüp işleyişinde Akademik Danışman’ın yavaşlatıcı olması durumundaKoordinatörlüğü bilgilendirmek,

  (8) Kulüp Genel Kurul’unda alınankararları Koordinatörlüğe sunmak.

   

  Denetim Kurulu

  MADDE 17– (1) Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç)yedek üyeden oluşur. Disiplin cezası almış öğrenci, Denetim Kurulu’naseçilemez.

   (2)Denetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin görev dağılımları belirlenerek kulübün resmiweb sayfasında ilan edilir.

   

  Denetim Kurulu’nun Görevve Yetkileri

  MADDE 18– (1) Kulübün etkinlik ve işlemlerini düzenli olarak denetleyerekhazırlayacakları raporları Koordinatörlüğe sunmak ve kulübün resmi websayfasında ilan etmek,

  (2) Denetim Kurulu Başkanı tarafındanbelirlenecek bir asıl üyenin, il dışı etkinlikler olması halinde katılımınısağlamak.

   

  DÖRDÜNCÜBÖLÜM

  BirlikYönetim Kurulu ve Koordinatörlük

   

  Birlik Yönetim Kurulu

  MADDE 19– (1) Birlik Yönetim Kurulu, her biri Rektör tarafından görevlendirilen ilgiliRektör Yardımcısı başkanlığında; Koordinatör, 4 öğretim elemanı ve SağlıkKültür ve Spor Daire Başkanından oluşur,

  (2) Üyelerin görev süresi 1 (bir) yıldır.Süresi sona eren üye, aynı usulle yeniden atanabilir,

  (3) Kurul, yılda en az 2 (iki) defa BirlikYönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır,

  (4) Kurulun toplanabilmesi ve kararalabilmesi için üye tam sayısının yarısından fazlasının toplantıya katılmasıgerekir,

  (5) Kurulda görüşülen konulara ilişkin tümkararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, KurulBaşkanının kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır.

   

  Birlik Yönetim Kurulu’nunGörev ve Yetkileri

  MADDE 20– (1) Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve HititÜniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine uygun bir şekilde yürütülmesinisağlamak,

  (2) Yeni kurulacak veya kapatılacakkulüplerle ilgili konuları görüşerek sonucu Rektörlüğe bildirmek,

  (3) Kulüplerin etkinlikleri ile ilgilihazırlanan bir önceki dönemin etkinlik raporu ile gelecek dönemin etkinlikönerilerini ve bütçe taslağını görüşerek karara bağlamak,

  (4) Üniversite dışındaki benzer kuruluşlarile ortak etkinlik için çalışmalarda bulunmak,

  (5) Kulüp Yönetimi tarafından hazırlananKulüp Logosunu onaylamak,

  (6) Gerekli görülen hallerde AkademikDanışmanları toplantıya çağırmak,

  (7) Kulüp çalışmalarında bulunan taraflaraait itirazları değerlendirmek ve görüş bildirmek,

  (8) Kulüplerin Genel Kurul Kararı ileyapacağı değişiklikleri değerlendirerek Rektörlük Makamına bilgi vermek.

   

  Koordinatör’ün Görev ve Yetkileri

  MADDE21– (1) Koordinatörün görev süresi bir yıl olup, Rektör tarafından atanır. Görevsüresi sona eren Koordinatör, aynı usulle yeniden atanabilir.

  (2) Öğrenci kulüplerine ait kurullarınteşekkülü, yıllık faaliyet programları, taslak bütçeleri ve gerçekleştirilen faaliyetlerinintakibiyle ile ilgili konularda Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ilekoordinasyon sağlayarak Rektörlüğe düzenli bir şekilde bilgi vermek,

  (3) Öğrenci kulüpleri ile ilgili iş veişlemleri, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış programlarıngerçekleşmesini takip etmek,

  (4) Yeni kurulacak kulüplerin tüzükleriniinceleyerek bir raporla Birlik Yönetim Kurulu’na sunmak,

  (5) Kulüplerin etkin ve verimliçalışabilmeleri yönünde Akademik danışmanları bilgilendirmek,

  (6) Kulüplerin yapacakları faaliyetleregöre salon, donanım, malzeme vb. imkânların paylaşımını ve dağıtımını yapmaküzere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,

  (7) Kulüplerin resmi web sayfalarını veüyelik güncellemelerini takip etmek,

  (8) Akademik Danışmanın görev süresininsona ermesi veya danışmanlık görevini bırakması durumunda kulübündanışmanlığını, yeni bir danışman ataması yapılıncaya kadar en fazla 1 (bir) aysüre için yürütmek, Koordinatörün kulüp danışmanlığını yürüttüğü bu süredekulüp yeni bir etkinlik planlaması yapamaz. Ancak daha önce planlanmış vekararı alınmış etkinlikleri gerçekleştirebilir.

  (9) Kulüplerin Akademik Danışmandeğişikliği durumunda Birlik Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmek,

  (10) Kulüplerin Olağan ve Olağanüstü GenelKurul toplantısının yapılabilmesi için KUBİS üzerinden süreci başlatmak,

  (11) Kulüplerin Üniversite dışındaneğitici, öğretici ve çalıştırıcı talep başvurularını inceleyerek Rektörlükonayına sunmak,

   

   

   

   

   

   

  BEŞİNCİBÖLÜM

   

  EtkinlikBaşvurusu, Kulüplerin Desteklenmesi ve İl Dışı Etkinliklere Katılacak ÜyelerinBelirlenmesi

   

   

  Etkinlik Planlama

  MADDE 22– (1) Kulüp tüzüğünde belirtilen amaç ve faaliyetler dışında etkinlikdüzenlenemez,

  (2) Akademik Danışman, Kulüp YönetimKurulunun, hazırlayacağı dönemlik etkinlik taslak planını ve bütçeyiKoordinatörlüğe sunar. Rektörlük tarafından onaylanan etkinlikler, kulüp resmiweb sayfasında “Planlanan Etkinlikler” başlığı altında ilan edilir ve katılımcıbaşvurusuna açılır.

  (3) Kulüpler yapacakları etkinliklerdesponsor, hibe vb. destek kullanmaları halinde gelir kaynaklarına ilişkin belgeve protokollerini etkinlik öncesinde bildirmek zorundadır.

  (4) Yarışma ve gösteri türü etkinliklerekatılacak kulüplerde Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş takımlar/ekipler,kafile olarak değerlendirilir.

  (5) Kulüpler, Birlik Yönetim Kurlutarafından onaylanmayan hiçbir logoyu etkinliklerinde ve web sayfalarındakullanamazlar.

   

  Etkinlik Başvurusu

  MADDE 23– (1) Yapılacak etkinliğe ilişkin Kulüp Yönetim Kurulu kararı alınır. İhtiyaçduyulması halinde Üniversite öğretim elemanı veya araştırma görevlileriarasından bir Kafile Sorumlusu belirlenir.

  (2) Etkinlik Başvuru Formu hazırlanarakAkademik Danışmanın onayına sunulur.

  (3) Onaylanan Etkinlik Başvuru Formu,Koordinatörlük tarafından Rektör oluruna sunulur.

  (4) Rektör oluru sonrası katılımcı üyelistesi ve varsa Kafile Sorumlusu bilgileri Koordinatörlüğe gönderilir.

  (5) Etkinlik gerçekleştirilir ve ardındanEtkinlik Raporu hazırlanarak Kulüp Denetim Kurulu’nun onayına sunulur.

  (6) Etkinlik sürecine ilişkin tümişlemlerin belgeleri kulübün resmi web sayfasında yayımlanır.

   

  Kulüplerin Desteklenmesi

  MADDE 24– (1) Kulüplerin desteklenmesinde önceki etkinliklerden elde edilen KulüpPerformans Puanı esas alınır. Kulüpler toplayacakları puanlar sayesinde, ekdesteklerden yararlanabilir. Kulübün performans puanlarının belirlenmesindeTablo-I esas alınır.

  (2) Üniversiteyi temsil ve tanıtımfaaliyetlerinde Kulüp Performans Puanı dikkate alınmaksızın Rektörlük onayı ileek destek sağlanabilir.

  (3) Kulüplerin desteklenmesinde, yıllıkiki dönem halinde hazırlanacak faaliyet programı ve taslak bütçede planlananetkinliklerin gerçekleştirilme sonuçları dikkate alınır. Güz ve Bahardönemlerinde ayrı ayrı değerlendirilmek koşuluyla Tablo I’de belirtilen en az 2(iki) farklı il içi etkinlik yapan kulüpler, il dışı etkinliklerdedesteklenebilir.

  (4) Kulüpler bir etkinliği diğer öğrencikulüpleri ile ortaklaşa gerçekleştirebilir. Bu durumda başvuruyu yapan kulüp,tüm sorumluluğu üstlenerek “Etkinlik Yürütücüsü Kulüp” olarak adlandırılır. Budurumda toplam puanın %60’ı yürütücü kulübe, %40’ı da ortak kulübe veyakulüplere eşit oranlarda verilir.

  (5) Ortak faaliyet yapan ya da Rektörlüktarafından belirlenen dönemlik temada faaliyet gösteren kulüplere ek destek sağlanabilir.

  (6)       Kulüpleretkinlik planlamalarında öncelikli olarak üniversite içi eğitici, öğretici,çalıştırıcı ve kaynak kullanımlarını dikkate almalıdır.

   

  Sponsor veya HibeDesteğinin Belirlenmesi

  MADDE 25– (1) Kulüplere sponsorluk etkinlik esnasında gerçekleştirilecekse, (yemek,konaklama, ulaşım vb.) bu durum Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı ve KafileSorumlusu ile Sponsor Yetkilisi tarafından fatura veya tutanakla tespitedilerek belgelenir.

  (2) Sponsorluk planlama aşamasındabelirlenmişse, bu durumda tahmini destek miktarı etkinlik başvurusundabelirtilir. Etkinlik sonrasında Kulüp Yönetim Kurulu Başkanı ve KafileSorumlusu ile Sponsor Yetkilisi tarafından imzalanan fatura veya tutanak ibrazedilir.

   (3)Kafile Sorumlusunun olmadığı hallerde, kulüp Denetim Kurulu Başkanının veyaüyelerinden birinin imzası gereklidir.

   

  İl Dışı EtkinliklereKatılacak Üyelerin Belirlenmesi

  MADDE 26– Kulüplerin onaylanmış il dışı etkinliklerine katılacak öğrenciler, YönetimKurulunun teklifi ve Akademik Danışmanın onayı ile belirlenir.

   

  ALTINCIBÖLÜM

   

  MaliHükümler

   

  Kulüplerin Gelir Kaynakları

  MADDE 27– (1) Rektörlük tarafından onaylanmış kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılacakolan her türlü ayni ve nakdi sponsorluklar,

  (2) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığıbütçesinden imkânlar doğrultusunda ayrılacak ödenekler,

  (3) Kongre ve sempozyum gibi etkinliklereüniversite dışından gelecek katılımcılar tarafından ödenecek katılım bedelleri,

  (4) Kulüp gelirleri, Strateji GeliştirmeDaire Başkanlığının ilgili hesabına gelir olarak kaydedilir.

   

  Kulüplerin Giderleri

  MADDE 28– (1) Kulüplerin giderleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesindenimkânlar ölçüsünde karşılanır.

   

   

   

  (2) İhtiyaç duyulan eğitici, öğretici veyaçalıştırıcı kişiler, öncelikle Üniversite personelinden görevlendirilir.Eğitici, öğretici veya çalıştırıcıların Üniversite dışından sağlanmasınınzorunlu olması halinde, bunlara ilişkin görevlendirme ve ücretlendirmeler,Birlik Yönetim Kurulu teklifi ve Rektörlük onayı ile belirlenir. Bu kişilerin ücretleri,Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanır.

  (3) Görevlendirilecek eğitici, öğreticiveya çalıştırıcılarda, çalışma alanlarına ilişkin diploma, lisans, sertifikavb. belge sahibi olma şartı aranır.

  (4) Görevlendirilen eğitici, öğretici veyaçalıştırıcıların aylık çalışma süreleri ve zamanlarını içeren çizelge, ilgilikulübün Akademik Danışmanı tarafından düzenlenerek her ayın sonunda Sağlık Kültürve Spor Daire Başkanlığına gönderilir.

  (5) Kulüp giderleri,

  a)Etkinliklerin gerektirdiği her türlü demirbaş, sarf malzemeleri ve             araç-gereçlerin temininden oluşangiderlerden,

  b)Etkinliklerin yapılması sırasında oluşan giderlerden,

  c)Etkinliklerin gerektirdiği diğer düzenleme ve organizasyon giderlerinden

  oluşur.

   

  YEDİNCİBÖLÜM

   

  Çeşitlive Son Hükümler

   

  Yürürlük

  MADDE 29– (1) Bu yönerge, Hitit Üniversitesi Senatosunun …/…/2019 tarihli Senatotoplantısında kabul edilerek …/…/2019 tarih ve 2019/… sayılı kararı ileyürürlüğe girmiştir.

  (2) Bu yönergenin kabulü ile 20/11/2014 tarihliHitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpler Birliği Yönergesi yürürlükten kalkar.

  (3) Bu yönergede yer almayan hususlardaRektörlük yetkilidir.

   

  Yürütme

  MADDE 30– (1) Bu yönerge hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tablo – I Kulüp Performans Puanı Belirleme Tablosu

   

   

   

   

  ETKİNLİK TÜRÜ*

   

  Etkinlik Puanı

  EK PUANLAR

   

  Ulusal TV veya gazete haberi

   

  Yerel TV veya gazete haberi

   

  İnternet gazetesi haberi

  Kurum ve kuruluşlarca desteklenen ulusal/uluslararası projeler yapmak

  200

  100

  50

  50

  Kongre, sempozyum

  100

  50

  25

  12

  Festival/Şenlik düzenlemek

  90

  45

  23

  11

  Elektrik veya Elektronik İçerikli Mekanik vb. Özgün

  tasarımlı ürün geliştirme

  80

  40

  20

  10

  Panel düzenlemek

  60

  30

  15

  7

  Konferans düzenlemek

  55

  28

  14

  7

  İl dışı teknik gezi, sergi, yarışma, turnuva, uygulamalı etkinlik veya gösteri düzenlemek

  40

  20

  10

  5

  Elektronik yayın hazırlama

  30

  15

  8

  4

  İl dışı teknik gezi, sergi, yarışma, turnuva, uygulamalı etkinlik veya gösterilere katılmak veya il dışı etkinliklerde ödül almak*

  25

  13

  7

  3

  İl içi teknik gezi, sergi, yarışma, turnuva, uygulamalı etkinlik veya gösteri düzenlemek*

  20

  10

  5

  2

   

  Eğitim programı düzenlemek

  6 gün ve üzeri

  15

  8

  4

  2

  1-5 gün

  10

  5

  3

  1

  İl içi teknik gezi, sergi, yarışma, turnuva, uygulamalı etkinlik veya gösterilere katılmak veya il içi etkinliklerde ödül almak*

  10

  5

  3

  1

  İl dışı kurum ziyareti yapmak

  7

  4

  2

  1

  İl dışında stand açılmak

  7

  4

  2

  1

  İl içi kurum ziyareti yapmak

  5

  3

  2

  1

  İl içinde stand açılmak

  5

  3

  2

  1

   

  *Etkinliğin uluslararası nitelikte olması durumunda, ilgili kulübe aynıetkinliğin yurt içi ulusal etkinlik puanının iki katı etkinlik puanı verilir.

   

   

   

   

  KULÜP KURULUŞ BAŞVURU FORMU

   

  …/…/20…

   

  Kurulacak Kulübün Adı     :

   

  Akademik Danışmanın

   

  Unvanı, Adı Soyadı               :

  Görevli Olduğu Birim            :

  Telefon Numarası                   :

  E-posta Adresi                       :

  İmzası                                     :

   

   

  Kurucu Üye Öğrenci Listesi

   

  Sıra No

  Öğrenci No

  Adı Soyadı

  Kayıtlı Olduğu Program

  Telefon No

  İmza

  1

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

  6

   

   

   

   

   

  7

   

   

   

   

   

  8

   

   

   

   

   

  9

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

  11

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

  13

   

   

   

   

   

  14

   

   

   

   

   

  15

   

   

   

   

   

  16

   

   

   

   

   

  17

   

   

   

   

   

  18

   

   

   

   

   

  19

   

   

   

   

   

  20

   

   

   

   

   

  21

   

   

   

   

   

  22

   

   

   

   

   

  23

   

   

   

   

   

  24

   

   

   

   

   

  25

   

   

   

   

   

  26

   

   

   

   

   

  27

   

   

   

   

   

  28

   

   

   

   

   

  29

   

   

   

   

   

  30

   

   

   

   

   


  Örnek Tüzük


   

  Varsa kulüp logosu

  (3 cm x 3 cm; min. 360x360 px)

   

  T. C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ

   

  SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

   

  ………………………………………… KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

   

  MADDE 1 – İSİM VE NİTELİK:

   

  “………………………………………… Kulübü”, Hitit Üniversitesi öğrencilerinin sosyal faaliyeti olarak kurulmuştur. Karar, yürütme ve denetim organları “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi” esas alınarak oluşturulmuş olup, faaliyetlerini Yönerge hükümlerine uygun olarak Hitit Üniversitesinde sürdürmektedir.

   

  MADDE 2 – AMAÇ:

   

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   

  MADDE 3 – FAALİYET ALANLARI:

   

  1)      ………………………………………………………………………………………………….

  2)      ………………………………………………………………………………………………….

  3)      ………………………………………………………………………………………………….

  4)      ………………………………………………………………………………………………….

  5)      ………………………………………………………………………………………………….

  6)      ………………………………………………………………………………………………….

  7)      ………………………………………………………………………………………………….

  8)      ………………………………………………………………………………………………….

  9)      ………………………………………………………………………………………………….

  10)  ………………………………………………………………………………………………….

   

  MADDE 4 – KULÜP ORGANLARI:

   

  Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi” hükümleri doğrultusunda seçilir ve görev yaparlar.

   

  MADDE 5 – TÜZÜK YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİĞİ:

   

  Bu Tüzük “………………………………………… Kulübü” kuruluşundan itibaren yürürlüğe girer. Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilir ve Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğüne bildirilir.

  İMZA

   

   

   

   

  Danışman

  Onay

   Örnek Tüzük İçin Tıklayınız.