Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu

Birlik Yönetim  Kurulu Görev ve Yetkileri

  1. Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
  2. Yeni kurulacak veya kapatılacak kulüplerle ilgili konuları görüşerek sonucu Rektörlüğe bildirmek.
  3. Kulüplerin etkinlikleri ile ilgili hazırlanan bir önceki dönemin etkinlik raporu ile gelecek dönemin etkinlik önerilerini ve bütçe taslağını görüşerek karara bağlamak.
  4. Üniversite dışındaki benzer kuruluşlar ile ortak etkinlik için çalışmalarda bulunmak.
  5. Kulüp Akademik Danışman atamalarını/değişikliklerini görüşerek Rektörlüğe bilgi vermek.
  6. Gerekli görülen hallerde Akademik Danışmanları toplantıya çağırmak,
  7. Kulüp çalışmalarında bulunan taraflara ait itirazları değerlendirmek ve görüş bildirmek.
  8. Kulüplerin Genel Kurul Kararı ile yapacağı değişiklikleri değerlendirerek Rektörlük Makamı’na bilgi vermek.

Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri


 Başkan                  : Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK Rektör Yardımcısı 


Koordinatör           : Doç. Dr. Mustafa Tolga ÇIRAK  Fen Edebiyat Fakültesi


 Üye                        : Doç. Dr. Macid YILMAZ  İlahiyat Fakültesi

 Üye                       : Dr.Öğr.Üyesi İhsan ÇETİN   Tıp Fak. Öğretim Üyesi 


Üye                        : Dr. Öğretim Eyyüp Ensari ŞAHİN  İ.İ.B. Fak. Öğretim Üyesi


Üye                        : Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin ERDİN  Müh. Fak. Öğretim Üyesi


Üye                        : Hüseyin ÖZDEN SKS Daire Başkanı 

Hitit Üniversitesi   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı   Yazılım Ekibi