Go Kulübü Tüzüğü

MADDE 1- İSİM VE NİTELİK     : 

Hitit Üniversitesi Go Kulübü” Hitit Üniversitesi öğrencilerinin sosyal faaliyeti olarak kurulmuştur. Karar, yürütme ve denetim organları “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi” esas alınarak oluşturulmuş olup, faaliyetlerini Yönerge hükümlerine uygun olarak Hitit Üniversitesi’nde sürdürmektedir.

 

MADDE 2 - AMAÇ     :

O oyununun Hitit Üniversitesi öğrenci ve öğretim elemanlarına öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak; bu doğrultuda üniversite içinde Go turnuvası düzenlemek ve Türkiye’de düzenlenen Go turnuvalarına katılmaktır.

Diğer üniversitelerin Go topluluklarıyla ortak çalışmalar düzenlemek. Çorum’da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okullar ve özel eğitim kurumlarıyla ortaklaşa olarak Go oyununun öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak. Çorum’da “Ulusal Hitit Go Turnuvası”nı düzenlemek suretiyle, üniversitenin ve Çorum’un kültürel kalkınmasına yardımcı olmak.

       

MADDE 3 – FAALİYET ALANLARI     :

1.      Go oyununun öğretilmesi,

2.      Go oyununun tanıtılması ve yaygınlaştırılması,

3.      Üniversite için Go turnuvası düzenlemek,

4.      “Ulusal Hitit Go Turnuvası”nı düzenlemek,

5.      Türkiye’de ve yurtdışında düzenlenen Go turnuvalarına katılmak,

6.      Çorum’daki eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak Go oyunun öğretilmesini sağlamak,

7.      Üniversitelerarası işbirliği sağlamak,

8.      Kültürel kalkınmaya yardımcı diğer tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

 

MADDE 4 – KULÜP ORGANLARI     :

Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. “Hitit Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Birliği Yönergesi” hükümleri doğrultusunda seçilir ve görev yaparlar.

 

MADDE 5 - TÜZÜK YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİĞİ     :

Bu Tüzük Hitit Üniversitesi Go Kulübü kuruluşundan itibaren yürürlüğe girer. Tüzük değişikliği, Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilir, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü’ne bildirilir.Hitit Üniversitesi   Bilgi İşlem Daire Başkanlığı   Yazılım Ekibi